จัดกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านและสาธารณะประโยชน์ของชุมชน ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ได้กำหนดการจัดกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านและสาธารณะประโยชน์ของชุมชน ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้คนในชุมชนพัฒนาหมู่บ้านและสถานที่สาธารณะประโยชน์ มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาหมู่บ้านของตนเองให้มีความสะอาดน่าอยู่

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อให้คนในชุมชนพัฒนาหมู่บ้านและสถานที่สาธารณะประโยชน์ มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาหมู่บ้านของตนเองให้มีความสะอาดน่าอยู่

 


กำหนดการ

 วันที่ 5 ธันวาคม 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม