จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกเรื่อง การปลูกกุหลาบแบบโครงการหลวง ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอก

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ดอกได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกเรื่อง การปลูกกุหลาบแบบโครงการหลวง ในวันที่ 8-10 ธันวาคม 2564 ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาทักษะ ต่อยอดความรู้ในการปลูก การดูแล การจัดการโรคและแมลงในกุหลาบ และสามารถนำความรู้ไปใช้และสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตัวเองได้

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 8-10 ธันวาคม 2564 ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาทักษะ ต่อยอดความรู้ในการปลูก การดูแล การจัดการโรคและแมลงในกุหลาบ และสามารถนำความรู้ไปใช้และสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตัวเองได้

 


กำหนดการ

 วันที่ 8-10 ธันวาคม 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม