จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การปลูกฟักทองญี่ปุ่นและกวางตุ้งต้น ให้มีคุณภาพ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพรได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การปลูกฟักทองญี่ปุ่นและกวางตุ้งต้น ให้มีคุณภาพ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกฟักทองญี่ปู่นและกวางตุ้งต้นให้มีคุณภาพ

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกฟักทองญี่ปู่นและกวางตุ้งต้นให้มีคุณภาพ

 


กำหนดการ

 วันที่ 9 ธันวาคม 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม