จัดกิจกรรมตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์โดยกรมวิชาการเกษตร ณ พื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์ได้กำหนดการจัดกิจกรรมตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์โดยกรมวิชาการเกษตร ในวันที่ 13-15 ธันวาคม 2564 ณ พื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนการปฏิบัติงานในระบบการจัดการคุณภาพพืชอินทรีย์ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการจัดการคุณภาพพืชอินทรีย์

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 13-15 ธันวาคม 2564 ณ พื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนการปฏิบัติงานในระบบการจัดการคุณภาพพืชอินทรีย์ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการจัดการคุณภาพพืชอินทรีย์

 


กำหนดการ

 วันที่ 13-15 ธันวาคม 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม