จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การผลิตกาแฟอะราบิก้าคุณภาพของโครงการหลวง ครั้งที่ 2 ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอะราบิก้า

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอะราบิก้าได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การผลิตกาแฟอะราบิก้าคุณภาพของโครงการหลวง ครั้งที่ 2 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตชาในระบบมาตราฐานเกษตรอินทรีย์ และเพื่อให้เกษตรกรมีทักษะในการปลูก และการแปรรูปกาแฟที่มีคุณภาพเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตชาในระบบมาตราฐานเกษตรอินทรีย์ และเพื่อให้เกษตรกรมีทักษะในการปลูก และการแปรรูปกาแฟที่มีคุณภาพเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้

 


กำหนดการ

 วันที่ 3 ธันวาคม 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม