จัดประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระดับอำเภอแม่ริม (หนองหอย, แม่สาใหม่ และทุ่งเรา) ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวงได้กำหนดการจัดประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงระดับอำเภอแม่ริม (หนองหอย, แม่สาใหม่ และทุ่งเรา) ครั้งที่ 1 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การพัฒนาในด้านต่างๆ เป็นไปตามแผน

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การพัฒนาในด้านต่างๆ เป็นไปตามแผน

 


กำหนดการ

 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม