จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไข่ไก่ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และประมง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และประมงได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไข่ไก่ ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2564 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บรักษาไข่ไก่อย่างถูกวิธี และสามารถุนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 2-3 ธันวาคม 2564 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อให้เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บรักษาไข่ไก่อย่างถูกวิธี และสามารถุนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 

 


กำหนดการ

 วันที่ 2-3 ธันวาคม 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม