จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การดูแลรักษาและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวถั่วแดงหลวง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การผลิตพืชไร่บนพื้นที่สูง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การผลิตพืชไร่บนพื้นที่สูงได้กำหนดการ จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การดูแลรักษาและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวถั่วแดงหลวง ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการแมลงศัตรูพืช โรคพืช และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวถั่วแดงหลวง

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการแมลงศัตรูพืช โรคพืช และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวถั่วแดงหลวง

 


กำหนดการ

 วันที่ 8 ธันวาคม 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม