จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่มาตราฐานการผลิตชาอินทรีย์และการผลิตชาคุณภาพ ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอราบิก้า

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอราบิก้าได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่มาตราฐานการผลิตชาอินทรีย์และการผลิตชาคุณภาพ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตชาในระบบมาตราฐานเกษตรอินทรีย์

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตชาในระบบมาตราฐานเกษตรอินทรีย์

 


กำหนดการ

 วันที่ 7 ธันวาคม 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม