จัดประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง ต.เทพเสด็จ อ. ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง 

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง ได้กำหนดการจัดประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง ต.เทพเสด็จ อ. ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อติดตามการทำงาน และความก้าวหน้าของหน่วยงานในพื้นที่ศูนย์ฺพัฒนาโครงการหลวงที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ และแผนปฏิบัติงานประจำปีที่ตั้งไว้

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง ต.เทพเสด็จ อ. ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อติดตามการทำงาน และความก้าวหน้าของหน่วยงานในพื้นที่ศูนย์ฺพัฒนาโครงการหลวงที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ และแผนปฏิบัติงานประจำปีที่ตั้งไว้

 


กำหนดการ

 วันที่ 14 ธันวาคม 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม