จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง ระบบการเพาะปลูกพืชตามมาตรฐาน GAP และตรวจปริมาณสารพิษกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต และคาร์บาเมทในกระแสเลือดแก่เกษตรกร ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน ได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง ระบบการเพาะปลูกพืชตามมาตรฐาน GAP และตรวจปริมาณสารพิษกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต และคาร์บาเมทในกระแสเลือดแก่เกษตรกร ในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและให้คำแนะนำวิธีการใช้สารเคมีเกษตรที่ถูกต้องและปลอดภัยของปริมาณสารพิษตกค้างในร่างกายของตนเอง

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและให้คำแนะนำวิธีการใช้สารเคมีเกษตรที่ถูกต้องและปลอดภัยของปริมาณสารพิษตกค้างในร่างกายของตนเอง

 


กำหนดการ

 วันที่ 14 ธันวาคม 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม