จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง ระบบการเพาะปลูกพืชที่ดี GAP ณ บ้านปางแดงใน หมู่ที่ 9 ต.เชียงดาว, บ้านผาลาย หมู่ที่16 ต.เชียงดาว และบ้านห้วยปง หมู่ที่ 5 ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน จ.เชียงดาว

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน จ.เชียงดาวได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง ระบบการเพาะปลูกพืชที่ดี GAP ในวันที่ 14-16 ธันวาคม 2564 ณ บ้านปางแดงใน หมู่ที่ 9 ต.เชียงดาว, บ้านผาลาย หมู่ที่16 ต.เชียงดาว และบ้านห้วยปง หมู่ที่ 5 ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน ปลูกพืชภายใต้มาตรฐานระบบ GAP อย่างมีคุณภาพ

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 14-16 ธันวาคม 2564 ณ บ้านปางแดงใน หมู่ที่ 9 ต.เชียงดาว, บ้านผาลาย หมู่ที่16 ต.เชียงดาว และบ้านห้วยปง หมู่ที่ 5 ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน ปลูกพืชภายใต้มาตรฐานระบบ GAP อย่างมีคุณภาพ

 


กำหนดการ

วันที่ 14-16 ธันวาคม 2564 ณ บ้านปางแดงใน หมู่ที่ 9 ต.เชียงดาว, บ้านผาลาย หมู่ที่16 ต.เชียงดาว และบ้านห้วยปง หมู่ที่ 5 ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม