จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การผลิตกาแฟอะราบิก้าคุณภาพโครงการหลวง ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชา และกาแฟอะราบิก้า 

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชา และกาแฟอะราบิก้า ได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การผลิตกาแฟอะราบิก้าคุณภาพโครงการหลวง ครั้งที่ 3 ในวันที่ 8-9 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

 


วัตถุประสงค์

 พื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตชาในระบบมาตราฐานเกษตรอินทรีย์ และเพื่อให้เกษตรกรมีทักษะในการปลูก และการแปรรูปกาแฟที่มีคุณภาพเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 8-9 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 พื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตชาในระบบมาตราฐานเกษตรอินทรีย์ และเพื่อให้เกษตรกรมีทักษะในการปลูก และการแปรรูปกาแฟที่มีคุณภาพเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้

 


กำหนดการ

 วันที่ 8-9 ธันวาคม 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม