จัดกิจกรรมรณรงค์การจัดการขยะจากภาชนะบรรจุภัณฑ์สารเคมีเกษตรบริเวณแหล่งต้นน้ำและชุมชนเพื่อลดการปนเปื้อนมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการรณรงค์เพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการรณรงค์เพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อมได้กำหนดการจัดกิจกรรมรณรงค์การจัดการขยะจากภาชนะบรรจุภัณฑ์สารเคมีเกษตรบริเวณแหล่งต้นน้ำและชุมชนเพื่อลดการปนเปื้อนมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม ในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2564  ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อสร้างความเข้มแข็งและก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน และให้ตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภค และบริโภคในชุมชน

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 24-25 มิถุนายน 2564  ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อสร้างความเข้มแข็งและก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน และให้ตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภค และบริโภคในชุมชน

 


กำหนดการ

 วันที่ 24-25 มิถุนายน 2564  

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม