จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาพื้นที่สูงรตามแนวทางโครงการหลวงและศึกษาดูงานโครงการหลวง ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแบบโครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแบบโครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูงได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาพื้นที่สูงรตามแนวทางโครงการหลวงและศึกษาดูงานโครงการหลวง ในวันที่ 4-11 กรกฎาคม 2564 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้ครู ศศช. มีความรู้ ความเข้าใจด้านการทำงานตามแนวทางโครงการหลวง และสามารถนำองค์ความรู้โครงการหลวงที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 4-11 กรกฎาคม 2564 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อให้ครู ศศช. มีความรู้ ความเข้าใจด้านการทำงานตามแนวทางโครงการหลวง และสามารถนำองค์ความรู้โครงการหลวงที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม

 


กำหนดการ

 วันที่ 4-11 กรกฎาคม 2564 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม