จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เรื่อง การประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปี กลุ่มออมทรัพย์บ้านป่าไม้ ณ บ้านป่าไม้ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ชื่อโครงการ

 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวงได้กำหนดการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เรื่อง การประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปี กลุ่มออมทรัพย์บ้านป่าไม้ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ณ บ้านป่าไม้ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ บ้านป่าไม้ ทบทวนสรุปผลการดำเนินงานประจำปี ให้ทราบถึงการดำเนินงานประจำปี และสามารถกำหนดการดำเนินงานตามแผนพัฒนาได้

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 9 ตุลาคม 2564 ณ บ้านป่าไม้ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อให้สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ บ้านป่าไม้ ทบทวนสรุปผลการดำเนินงานประจำปี ให้ทราบถึงการดำเนินงานประจำปี และสามารถกำหนดการดำเนินงานตามแผนพัฒนาได้

 


กำหนดการ

 วันที่ 9 ตุลาคม 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม