จัดกิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเพื่อยกระดับชุมชนโครงการหลวงเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านชุมชนลดโลกร้อน ณ บ้านห้วยมะเกลี้ยง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ชื่อโครงการ

 โครงการเสริมสร้างความเข้มเข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการเสริมสร้างความเข้มเข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวงได้กำหนดการจัดกิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเพื่อยกระดับชุมชนโครงการหลวงเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านชุมชนลดโลกร้อน ในวันที่ 19 ธันวาคม 2564 ณ บ้านห้วยมะเกลี้ยง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนโครงการหลวงในการยกระดับชุมชนโครงการหลวงเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านชุมชนลดโลกร้อน

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 19 ธันวาคม 2564 ณ บ้านห้วยมะเกลี้ยง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนโครงการหลวงในการยกระดับชุมชนโครงการหลวงเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านชุมชนลดโลกร้อน

 


กำหนดการ

 วันที่ 19 ธันวาคม 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม