จัดกิจกรรมกลุ่มเยาวชนส่งเสริมวัฒนธรรมชนเผ่าลีซูและจีน ณ บ้านดอยช้างลีซู ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี จ.เชียงราย

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี จ.เชียงรายได้กำหนดการจัดกิจกรรมกลุ่มเยาวชนส่งเสริมวัฒนธรรมชนเผ่าลีซูและจีน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565  ณ บ้านดอยช้างลีซู ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้ชุมชนได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ซึ่งทำให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความสามัคคี ปลูกฝังให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้มีจิตสำนึกในความกตัญญูรู้คุณผู้สูงอายุหรื่อบรรพบุรุษ

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565  ณ บ้านดอยช้างลีซู ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อให้ชุมชนได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ซึ่งทำให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความสามัคคี ปลูกฝังให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้มีจิตสำนึกในความกตัญญูรู้คุณผู้สูงอายุหรื่อบรรพบุรุษ

 


กำหนดการ

 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม