จัดนิทรรศการ การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้แนวทางโครงการหลวงของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ในเทศกาล ดี อร่อย โครงการหลวง ประจำปี 2564 ณ ร้านโครงการหลวง สาขา OUTLET แม่เหียะ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ชนกาธิเบศรดำริ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง สำนักพัฒนา

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่โครงการหลวง สำนักพัฒนาได้กำหนดกการจัดนิทรรศการ การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้แนวทางโครงการหลวงของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ในเทศกาล ดี อร่อย โครงการหลวง ประจำปี 2564 ในวันที่ 24-29 ธันวาคม 2564 ณ ร้านโครงการหลวง สาขา OUTLET แม่เหียะ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ชนกาธิเบศรดำริ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อจัดแสดงผลงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้แนวทางโครงการหลวง ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของเกษตรกร และสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวเกษตรกร

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 24-29 ธันวาคม 2564 ณ ร้านโครงการหลวง สาขา OUTLET แม่เหียะ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ชนกาธิเบศรดำริ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อจัดแสดงผลงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้แนวทางโครงการหลวง ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของเกษตรกร และสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวเกษตรกร

 


กำหนดการ

 วันที่ 24-29 ธันวาคม 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม