จัดประชุมชี้แจงแนวทางและวางแผนงานพัฒนาชุมชน เพื่อเตรียมรับการประเมินเป็นชุมชนลดโลกร้อน ณ บ้านขุนแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ในพื้นที่ศูนย์ฯ ขุนแปะ

ชื่อโครงการ

 โครงการเสริมสร้างความเข็นแข็งของชุมชนในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการเสริมสร้างความเข็นแข็งของชุมชนในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ได้กำหนดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางและวางแผนงานพัฒนาชุมชน เพื่อเตรียมรับการประเมินเป็นชุมชนลดโลกร้อน ในวันที่ 28 มกราคม 2565 ณ บ้านขุนแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ในพื้นที่ศูนย์ฯ ขุนแปะ

 


วัตถุประสงค์

  เพื่อสร้างความเข้าใจกรอบการพัฒนาชุมชนโครงการหลวง และสร้างความร่วมมือของชุมชนและหน่วยงานในการยกระดับเป็นชุมชนลดโลกร้อนอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนและหน่วยงานสนับสนุน

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 28 มกราคม 2565 ณ บ้านขุนแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ในพื้นที่ศูนย์ฯ ขุนแปะ

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อสร้างความเข้าใจกรอบการพัฒนาชุมชนโครงการหลวง และสร้างความร่วมมือของชุมชนและหน่วยงานในการยกระดับเป็นชุมชนลดโลกร้อนอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนและหน่วยงานสนับสนุน

 


กำหนดการ

 วันที่ 28 มกราคม 2565 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม