จัดฝึกอบรมเกษตรเรื่อง ระบบการเพาะปลูกพืชที่ดี GAP ณ บ้านสายนาเลาหมู่ที่ 9, บ้านแม่บอน หมู่ที่ 4 และบ้านแม่สายป่าเมี่ยง หมู่ที่ 7 อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเกษตรเรื่อง ระบบการเพาะปลูกพืชที่ดี GAP ในวันที่ 17-19 ธันวาคม 2564 ณ บ้านสายนาเลาหมู่ที่ 9, บ้านแม่บอน หมู่ที่ 4 และบ้านแม่สายป่าเมี่ยง หมู่ที่ 7 อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอดปลูกพืชภายใต้มาตรฐานระบบ GAP อย่างมีคุณภาพ และเพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดของระบบเพาะปลูกที่ดี

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 17-19 ธันวาคม 2564 ณ บ้านสายนาเลาหมู่ที่ 9, บ้านแม่บอน หมู่ที่ 4 และบ้านแม่สายป่าเมี่ยง หมู่ที่ 7 อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอดปลูกพืชภายใต้มาตรฐานระบบ GAP อย่างมีคุณภาพ และเพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดของระบบเพาะปลูกที่ดี

 


กำหนดการ

 วันที่ 17-19 ธันวาคม 2564 ณ บ้านสายนาเลาหมู่ที่ 9, บ้านแม่บอน หมู่ที่ 4 และบ้านแม่สายป่าเมี่ยง หมู่ที่ 7 อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม