ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

ทั้งหมด 11,759 รายการ
16050
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้าเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ประกาศ: 2 ตุลาคม 2566 | สิ้นสุด: 29 ตุลาคม 2566
รายละเอียด
16049
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ขอบเขตงาน (Term of Reference :TOR) โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 รายการ

ประกาศ: 2 ตุลาคม 2566 | สิ้นสุด: 29 พฤศจิกายน 2566
รายละเอียด
16048
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศ: 2 ตุลาคม 2566 | สิ้นสุด: 29 ตุลาคม 2566
รายละเอียด
16047
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 2 ตุลาคม 2566 | สิ้นสุด: 29 ตุลาคม 2566
รายละเอียด
16046
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ (พนักงานชงกาแฟ Barista) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ: 2 ตุลาคม 2566 | สิ้นสุด: 16 ตุลาคม 2566
รายละเอียด
16045
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 2 ตุลาคม 2566 | สิ้นสุด: 28 ตุลาคม 2566
รายละเอียด
16044
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษาความเหมาะสมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกของอุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 29 กันยายน 2566 | สิ้นสุด: 29 ตุลาคม 2566
รายละเอียด
16043
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจ้างเหมาบริการรักาาความปลอดภัยภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 29 กันยายน 2566 | สิ้นสุด: 27 ตุลาคม 2566
รายละเอียด
16042
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าปฐมพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 29 กันยายน 2566 | สิ้นสุด: 27 ตุลาคม 2566
รายละเอียด
16041
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายจุดติดตั้งปั๊มและติดตั้งระบบน้ำ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 28 กันยายน 2566 | สิ้นสุด: 28 ตุลาคม 2566
รายละเอียด
16040
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 66 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 28 กันยายน 2566 | สิ้นสุด: 28 ตุลาคม 2566
รายละเอียด
16039
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2567 (เดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2567) อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 28 กันยายน 2566 | สิ้นสุด: 28 ตุลาคม 2566
รายละเอียด
16038
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

ประกาศ: 28 กันยายน 2566 | สิ้นสุด: 1 มกราคม 2513
รายละเอียด
16037
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรูปปั้น terracotta จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 28 กันยายน 2566 | สิ้นสุด: 28 ตุลาคม 2566
รายละเอียด
16036
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้กลุ่มสี จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 27 กันยายน 2566 | สิ้นสุด: 27 ตุลาคม 2566
รายละเอียด
16035
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงเรือน กอไก่ ขนาดมาตรฐาน 6x24 เมตร พร้อมโรงระบบน้ำขนาด 4x4 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 27 กันยายน 2566 | สิ้นสุด: 27 ตุลาคม 2566
รายละเอียด
16034
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้าง ในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ (พนักงานร้านจำหน่ายพรรณไม้และสินค้าเกษตร) อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 27 กันยายน 2566 | สิ้นสุด: 1 ตุลาคม 2566
รายละเอียด
16033
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 27 กันยายน 2566 | สิ้นสุด: 26 ตุลาคม 2566
รายละเอียด
16032
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการระบบโรงเรือนแม่นยำบนพื้นที่สูงเพื่อรองรับการเป็นแหล่งเรียนรู้ จำนวน 1 ระบบ

ประกาศ: 27 กันยายน 2566 | สิ้นสุด: 27 ตุลาคม 2566
รายละเอียด
16031
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ขอบเขตงาน (Term of Reference :TOR) โครงการประเมินศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้และพื้นที่สีเขียวภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศ: 26 กันยายน 2566 | สิ้นสุด: 26 ตุลาคม 2566
รายละเอียด
16030
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง ประเมินศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้และพื้นที่สีเขียวภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 26 กันยายน 2566 | สิ้นสุด: 26 ตุลาคม 2566
รายละเอียด
16029
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องขยายเสียงรถไฟฟ้าชมสวน พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 26 กันยายน 2566 | สิ้นสุด: 26 ตุลาคม 2566
รายละเอียด
16028
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ร่าง ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ: 25 กันยายน 2566 | สิ้นสุด: 28 กันยายน 2566
รายละเอียด
16027
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ร่าง ประกวดราคาซื้อเครื่องย่อยกิ่งไม้ขนาดใหญ่ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ: 25 กันยายน 2566 | สิ้นสุด: 28 กันยายน 2566
รายละเอียด
16026
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบโรงเรือนแม่นยำบนพื้นที่สูงเพื่อรองรับการเป็นแหล่งเรียนรู้ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ: 25 กันยายน 2566 | สิ้นสุด: 25 ตุลาคม 2566
รายละเอียด
16024
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ณ พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 22 กันยายน 2566 | สิ้นสุด: 22 ตุลาคม 2566
รายละเอียด
16023
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำสื่อการเรียนรู้ภาพยนตร์แอนิเมชั่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 21 กันยายน 2566 | สิ้นสุด: 21 ตุลาคม 2566
รายละเอียด
16022
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงานด้านกิจกรรม) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ: 20 กันยายน 2566 | สิ้นสุด: 5 ตุลาคม 2566
รายละเอียด
16020
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงอาคารสวนจีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ: 19 กันยายน 2566 | สิ้นสุด: 3 ตุลาคม 2566
รายละเอียด
16019
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงพื้นที่สวนสมุนไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ: 19 กันยายน 2566 | สิ้นสุด: 2 ตุลาคม 2566
รายละเอียด

ทั้งหมด 11,759 รายการ