ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

ทั้งหมด 12,173 รายการ
16469
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

ประกาศ: 11 เมษายน 2567 | สิ้นสุด: 11 พฤษภาคม 2567
รายละเอียด
16468
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระเป๋าสานและกระเป๋าย่ามชนเผ่าลัวะเพื่อจำหน่ายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 11 เมษายน 2567 | สิ้นสุด: 11 พฤษภาคม 2567
รายละเอียด
16467
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อตัดจ้าง ในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงานด้านกิจกรรม) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ: 11 เมษายน 2567 | สิ้นสุด: 12 เมษายน 2567
รายละเอียด
16465
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นทางเชื่อมอาคารนิทรรศการ 1 และ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 10 เมษายน 2567 | สิ้นสุด: 10 พฤษภาคม 2567
รายละเอียด
16470
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 10 เมษายน 2567 | สิ้นสุด: 10 พฤษภาคม 2567
รายละเอียด
16464
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเมล็ดกาแฟคั่วและน้ำผึ้งป่า จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 10 เมษายน 2567 | สิ้นสุด: 10 พฤษภาคม 2567
รายละเอียด
16463
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสินค้า วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ ร้านจำหน่ายสินค้าอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 61 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 10 เมษายน 2567 | สิ้นสุด: 10 พฤษภาคม 2567
รายละเอียด
16462
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบรักษาความปลอดภัยแบบอัจฉริยะ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 9 เมษายน 2567 | สิ้นสุด: 9 พฤษภาคม 2567
รายละเอียด
16461
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางแปลงสำรวจและเก็บข้อมูลตรวจวัดต้นไม้ในพื้นที่ป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 9 เมษายน 2567 | สิ้นสุด: 9 พฤษภาคม 2567
รายละเอียด
16460
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจข้อมูลขอบเขตที่ดินรายแปลง และการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกร ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านขุนตื่นน้อย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีฌแพาะเจาะจง

ประกาศ: 9 เมษายน 2567 | สิ้นสุด: 9 พฤษภาคม 2567
รายละเอียด
16459
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอุปกรณ์ตกแต่งในโครงการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 (ชุดแคร่โต๊ะเก้าอี้และชุดพื้นเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 5 เมษายน 2567 | สิ้นสุด: 5 พฤษภาคม 2567
รายละเอียด
16458
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่อรูปแบบต่างๆในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีฌแพาะเจาะจง

ประกาศ: 5 เมษายน 2567 | สิ้นสุด: 5 พฤษภาคม 2567
รายละเอียด
16457
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพรรณไม้กลุ่มไม้ใบประดับ จำนวน 82 รายการ โดยวิธีฌแพาะเจาะจง

ประกาศ: 5 เมษายน 2567 | สิ้นสุด: 5 พฤษภาคม 2567
รายละเอียด
16456
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

ประกาศ: 5 เมษายน 2567 | สิ้นสุด: 1 มกราคม 2513
รายละเอียด
16455
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ และสำรองข้อมูล DR Site จำนวน 1 ระบบ

ประกาศ: 4 เมษายน 2567 | สิ้นสุด: 4 พฤษภาคม 2567
รายละเอียด
16451
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงานด้านกิจกรรม) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ: 3 เมษายน 2567 | สิ้นสุด: 9 เมษายน 2567
รายละเอียด
16450
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มดูแลบำรุงรักษาสวน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ: 3 เมษายน 2567 | สิ้นสุด: 9 เมษายน 2567
รายละเอียด
16449
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ: 3 เมษายน 2567 | สิ้นสุด: 19 เมษายน 2567
รายละเอียด
16452
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในโครงการ สำนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ: 3 เมษายน 2567 | สิ้นสุด: 19 เมษายน 2567
รายละเอียด
16448
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์แม่แบบโคมล้านนาสวนเครือเจริญโภคภัฑ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 2 เมษายน 2567 | สิ้นสุด: 2 พฤษภาคม 2567
รายละเอียด
16447
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริการในตำแหน่งโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง กลุ่ม 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 36 อัตรา

ประกาศ: 2 เมษายน 2567 | สิ้นสุด: 29 เมษายน 2567
รายละเอียด
16446
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดาในลักษณะรายบุคคลในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง กลุ่ม 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 10 อัตรา

ประกาศ: 2 เมษายน 2567 | สิ้นสุด: 29 เมษายน 2567
รายละเอียด
16445
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดาในลักษณะรายบุคคลในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง กลุ่ม 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 24 ราย

ประกาศ: 2 เมษายน 2567 | สิ้นสุด: 29 เมษายน 2567
รายละเอียด
16443
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มดูแลบำรุงรักษาสวน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ: 29 มีนาคม 2567 | สิ้นสุด: 19 เมษายน 2567
รายละเอียด
16444
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง จ้างงานบริการจากบุคคลธรรมดาในลักษณะรายบุคคลจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานประจำโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง กลุ่มที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 11 อัตรา

ประกาศ: 29 มีนาคม 2567 | สิ้นสุด: 29 เมษายน 2567
รายละเอียด
16466
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อมูลเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยฮะ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศ: 29 มีนาคม 2567 | สิ้นสุด: 29 เมษายน 2567
รายละเอียด
16454
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริการกลุ่มงานอาคารสถานที่ ปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 2 อัตรา

ประกาศ: 29 มีนาคม 2567 | สิ้นสุด: 29 เมษายน 2567
รายละเอียด
16442
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุ/รับประกัน software จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 28 มีนาคม 2567 | สิ้นสุด: 28 เมษายน 2567
รายละเอียด
16441
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศ: 28 มีนาคม 2567 | สิ้นสุด: 1 เมษายน 2567
รายละเอียด
16440
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอดนุสรณ์หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ: 28 มีนาคม 2567 | สิ้นสุด: 28 เมษายน 2567
รายละเอียด

ทั้งหมด 12,173 รายการ