ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

ทั้งหมด 12,505 รายการ
16804
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดพิมพ์หนังสือคู่มือการจัดทรงต้นและตัดแต่งกิ่งไม้ผลบนพื้นที่สูง (พิมพ์ ครั้งที่ 2) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 12 กรกฎาคม 2567 | สิ้นสุด: 12 สิงหาคม 2567
รายละเอียด
16803
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง (ร่าง) ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการเผยแพร่ข้อมูลออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์แบบมีส่วนร่วม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ: 12 กรกฎาคม 2567 | สิ้นสุด: 17 กรกฎาคม 2567
รายละเอียด
16802
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้าพันธุ์ไม้ผลเพื่อสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 12 กรกฎาคม 2567 | สิ้นสุด: 12 สิงหาคม 2567
รายละเอียด
16801
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการงานสถาบัน (ERP) ระยะที่ 2 จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ: 12 กรกฎาคม 2567 | สิ้นสุด: 17 กรกฎาคม 2567
รายละเอียด
16800
ประกาศสถาบันิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดการโปรโมทโพสต์ใน Fanpage สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และสกุ๊ปข่าวงานวิจัยและพัฒนาเพืท่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 12 กรกฎาคม 2567 | สิ้นสุด: 12 สิงหาคม 2567
รายละเอียด
16799
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในโครงการสำนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ: 12 กรกฎาคม 2567 | สิ้นสุด: 15 กรกฎาคม 2567
รายละเอียด
16798
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพรรณไม้พร้อมปลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 11 กรกฎาคม 2567 | สิ้นสุด: 11 สิงหาคม 2567
รายละเอียด
16797
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นกล้ามะขามป้อมยักษ์แป้นสยามและต้นกล้ามะขามยักษ์พันธุ์โกมินทร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 11 กรกฎาคม 2567 | สิ้นสุด: 11 สิงหาคม 2567
รายละเอียด
16796
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชีวภัณฑ์ในการพัฒนาการปรับปรุงระบบการเพาะปลูกพืชตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 11 กรกฎาคม 2567 | สิ้นสุด: 11 สิงหาคม 2567
รายละเอียด
16795
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานในโรงคัดบรรจุสินค้าเกษตรของมูลนืธิโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 11 กรกฎาคม 2567 | สิ้นสุด: 11 สิงหาคม 2567
รายละเอียด
16794
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจข้อมูลขอบเขตที่ดินรายแปลง และการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกร พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ้านผีปานเหนือ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 11 กรกฎาคม 2567 | สิ้นสุด: 11 สิงหาคม 2567
รายละเอียด
16793
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเมล็ดพันธุ์กัญชง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 11 กรกฎาคม 2567 | สิ้นสุด: 11 สิงหาคม 2567
รายละเอียด
16792
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชนป เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซอฟแวร์ป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องแม่ข่ายและลูกข่าย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ: 10 กรกฎาคม 2567 | สิ้นสุด: 10 สิงหาคม 2567
รายละเอียด
16791
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมโครงเหล็กด้านหลัง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ: 10 กรกฎาคม 2567 | สิ้นสุด: 10 สิงหาคม 2567
รายละเอียด
16790
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนทางเข้าสำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าเกี๊ยะใหม่ ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ: 10 กรกฎาคม 2567 | สิ้นสุด: 10 สิงหาคม 2567
รายละเอียด
16789
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ และเครื่องสำรองข้อมูล DR Site จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ: 10 กรกฎาคม 2567 | สิ้นสุด: 10 สิงหาคม 2567
รายละเอียด
16788
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ และเครื่องสำรองข้อมูล DR Site จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ: 10 กรกฎาคม 2567 | สิ้นสุด: 10 สิงหาคม 2567
รายละเอียด
16786
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อขนมเบเกอรี่ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเขาะจง

ประกาศ: 10 กรกฎาคม 2567 | สิ้นสุด: 10 สิงหาคม 2567
รายละเอียด
16785
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ดังนี้ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 38 เครื่อง 2. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง 3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง 4. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1000VA จำนวน 38 เครื่อง 5.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ท

ประกาศ: 10 กรกฎาคม 2567 | สิ้นสุด: 10 สิงหาคม 2567
รายละเอียด
16784
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่สวนองค์กร ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ: 10 กรกฎาคม 2567 | สิ้นสุด: 17 กรกฎาคม 2567
รายละเอียด
16780
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผีปานเหนือ ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)

ประกาศ: 10 กรกฎาคม 2567 | สิ้นสุด: 10 สิงหาคม 2567
รายละเอียด
16782
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนตื่นน้อย ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)

ประกาศ: 10 กรกฎาคม 2567 | สิ้นสุด: 10 สิงหาคม 2567
รายละเอียด
16783
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง (ร่าง) ขอบเขตงาน (Terms of Reference TOR) ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการงานสถาบัน (ERP) ระยะที่ 2

ประกาศ: 9 กรกฎาคม 2567 | สิ้นสุด: 12 กรกฎาคม 2567
รายละเอียด
16781
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการงานสถาบัน (ERP) ระยะที่ 2

ประกาศ: 9 กรกฎาคม 2567 | สิ้นสุด: 9 สิงหาคม 2567
รายละเอียด
16777
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพรรณไม้ จำนวน 80 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 5 กรกฎาคม 2567 | สิ้นสุด: 5 สิงหาคม 2567
รายละเอียด
16776
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนตื่นน้อย ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ประกาศ: 5 กรกฎาคม 2567 | สิ้นสุด: 5 สิงหาคม 2567
รายละเอียด
16772
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุปลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 5 กรกฎาคม 2567 | สิ้นสุด: 5 สิงหาคม 2567
รายละเอียด
16771
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดแต่งกิ่งไม้ตามแนวสายไฟแรงสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 5 กรกฎาคม 2567 | สิ้นสุด: 5 สิงหาคม 2567
รายละเอียด
16770
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเช็ควาล์วระบบดับเพลิงอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 5 กรกฎาคม 2567 | สิ้นสุด: 5 สิงหาคม 2567
รายละเอียด
16769
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับลูกปืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 5 กรกฎาคม 2567 | สิ้นสุด: 5 สิงหาคม 2567
รายละเอียด

ทั้งหมด 12,505 รายการ