ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

ทั้งหมด 11,291 รายการ
15578
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายบอกทางภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 29 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 29 เมษายน 2566
รายละเอียด
15577
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาภูมิทัศน์จุดเรียนรู้ชันโรง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 29 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 29 เมษายน 2566
รายละเอียด
15576
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตสื่อ หนังสือสรุปผลการดำเนินงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 29 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 29 เมษายน 2566
รายละเอียด
15575
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์หาสารพิษ เชื้อโรคร้ายแรง และโลหะหนักที่ตกค้างในผลผลิต พืชผัก มูลนิธิโครงการหลวง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 28 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 28 เมษายน 2566
รายละเอียด
15574
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารกลางวัน จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 28 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 27 เมษายน 2566
รายละเอียด
15573
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 28 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 27 เมษายน 2566
รายละเอียด
15572
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการอาหารว่าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 28 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 27 เมษายน 2566
รายละเอียด
15570
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมภายในสวนองค์กรหน่วยภาคีทั้ง 5 จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 28 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 27 เมษายน 2566
รายละเอียด
15569
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ (พนักงานร้านจำหน่ายพรรณไม้) อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 27 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 1 เมษายน 2566
รายละเอียด
15568
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 27 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 24 เมษายน 2566
รายละเอียด
15567
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มอำนวยการ (พนักงานขับรถยนต์) อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 24 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 28 เมษายน 2566
รายละเอียด
15566
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคืการมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มอำนวยการ (พนักงานขับรถสนาม) อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 24 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 28 เมษายน 2566
รายละเอียด
15565
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเมล็ดพันธุ์กัญชง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 24 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 24 เมษายน 2566
รายละเอียด
15564
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์เรียนรู้และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ณ พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว จ.เพชรบุรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 23 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 23 เมษายน 2566
รายละเอียด
15563
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบดครงการหลวงพบพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ: 23 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 3 เมษายน 2566
รายละเอียด
15562
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัพลาสติกปูบ่อสีดำ จำนวน 11 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 23 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 23 เมษายน 2566
รายละเอียด
15561
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลรายแปลงของเกษตรกร (รีเช็ค) และจัดทำแผนที่แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 23 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 22 เมษายน 2566
รายละเอียด
15560
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ (พนักงานร้านจำหน่ายพรรณไม้) อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 22 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 23 มีนาคม 2566
รายละเอียด
15559
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในโครงการ สำนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ: 21 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 10 เมษายน 2566
รายละเอียด
15558
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สุง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 21 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 21 เมษายน 2566
รายละเอียด
15557
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มอำนวยการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 21 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 7 เมษายน 2566
รายละเอียด
15556
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 20 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 20 เมษายน 2566
รายละเอียด
15555
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อล้อยาง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 20 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 16 เมษายน 2566
รายละเอียด
15554
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีตรวจวัดสภาพอากาศแบบอัตโนมัติ โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการบนพื้นที่สูง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศ: 17 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 17 เมษายน 2566
รายละเอียด
15553
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบศูนย์กลางชุมชนต้นแบบเพื่อการจัดการบนพื้นที่สูง ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 17 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 17 เมษายน 2566
รายละเอียด
15552
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสินค้าร้่านจำหน่ายสินค้าและวัตถุดิบ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 17 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 16 เมษายน 2566
รายละเอียด
15571
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมภายในสวนองค์กร หน่วยงานภาคีทั้ง 5 จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 17 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 17 เมษายน 2566
รายละเอียด
15551
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave ) ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 17 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 17 เมษายน 2566
รายละเอียด
15550
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ (พนักงานร้านจำหน่ายพรรณไม้) อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 16 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 21 มีนาคม 2566
รายละเอียด
15549
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจกบาสเก็ตบอลพร้อมห่วงบาสเก็ตบอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 16 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 16 เมษายน 2566
รายละเอียด

ทั้งหมด 11,291 รายการ