แจ้งเรื่องร้องเรียน


แจ้งด้วยตนเอง
ที่อยู่: สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
เลขที่ 65 หมู่ 1 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์
053-328496-8 ต่อ 1116 วันและเวลาราชการ

อีเมล
feedback@hrdi.or.th

เว็บไซต์
ระบบแจ้งเรื่องร้องเรียน

QR Code

Share this: