การแจ้งเรื่องร้องเรียน

Infographic ช่องทางการร้องเรียน

 
 

แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนผู้แจ้งเบาะแสและผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดของบุคลากร สวพส.

จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและคณะกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

สถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เดือน เรื่องร้องเรียนการทุจริต เรื่องร้องเรียนทั่วไป เรื่องร้องเรียนด้านจริยธรรม
จำนวนเรื่องรับ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวนเรื่องรับ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวนเรื่องรับ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ
ตุลาคม 2566 0 - - 0 - - 0 - -
พฤศจิกายน 2566 0 - - 0 - - 0 - -
ธันวาคม 2566 0 - - 1 - 1 0 - -
มกราคม 2567 0 - - 0 - - 0 - -
กุมภาพันธ์ 2567 0 - - 0 - - 0 - -
มีนาคม 2567 0 - - 0 - - 0 - -
เมษายน 2567
พฤษภาคม 2567
มิถุนายน 2567
กรกฎาคม 2567
สิงหาคม 2567
กันยายน 2567
รวม (2567)

สถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เดือน เรื่องร้องเรียนการทุจริต เรื่องร้องเรียนทั่วไป
จำนวนเรื่องรับ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวนเรื่องรับ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ
ตุลาคม 2565 0 - - 0 - -
พฤศจิกายน 2565 0 - - 0 - -
ธันวาคม 2565 0 - - 0 - -
มกราคม 2566 1 1 - 0 - -
กุมภาพันธ์ 2566 1 1 1 0 - -
มีนาคม 2566 0 1 - 0 - -
เมษายน 2566 0 - - 0 - -
พฤษภาคม 2566 0 - - 0 - 1
มิถุนายน 2566 0 - - 0 - -
กรกฎาคม 2566 0 - - 0 - -
สิงหาคม 2566 0 - - 0 - -
กันยายน 2566 0 - - 0 - -
รวม (2566) 2 0 2 1 0 1

สถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เดือน เรื่องร้องเรียนการทุจริต เรื่องร้องเรียนทั่วไป
จำนวนเรื่องรับ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวนเรื่องรับ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ
ตุลาคม 2564 0 - - 0 - -
พฤศจิกายน 2564 0 - - 0 - -
ธันวาคม 2564 0 - - 0 - -
มกราคม 2565 0 - - 0 - -
กุมภาพันธ์ 2565 0 - - 0 - -
มีนาคม 2565 0 - - 0 - -
เมษายน 2565 0 - - 0 - -
พฤษภาคม 2565 0 - - 0 - -
มิถุนายน 2565 0 - - 0 - -
กรกฎาคม 2565 0 - - 0 - -
สิงหาคม 2565 0 - - 0 - -
กันยายน 2565 0 - - 0 - -
รวม (2565) 0 0 0 0 0 0

สถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือน เรื่องร้องเรียนการทุจริต เรื่องร้องเรียนทั่วไป
จำนวนเรื่องรับ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวนเรื่องรับ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ
ตุลาคม 2563 0 - - 0 - -
พฤศจิกายน 2563 0 - - 0 - -
ธันวาคม 2563 0 - - 0 - -
มกราคม 2564 0 - - 0 - -
กุมภาพันธ์ 2564 0 - - 0 - -
มีนาคม 2564 0 - - 0 - -
เมษายน 2564 0 - - 1 - 1
พฤษภาคม 2564 0 - - 0 - -
มิถุนายน 2564 0 - - 0 - -
กรกฎาคม 2564 0 - - 0 - -
สิงหาคม 2564 0 - - 0 - -
กันยายน 2564 0 - - 0 - -
รวม (2564) 0 0 0 1 0 1

สถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เดือน เรื่องร้องเรียนการทุจริต เรื่องร้องเรียนทั่วไป
จำนวนเรื่องรับ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวนเรื่องรับ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ
ตุลาคม 2562 0 - - 0 - -
พฤศจิกายน 2562 0 - - 0 - -
ธันวาคม 2562 0 - - 0 - -
มกราคม 2563 0 - - 0 - -
กุมภาพันธ์ 2563 0 - - 0 - -
มีนาคม 2563 0 - - 0 - -
เมษายน 2563 0 - - 0 - -
พฤษภาคม 2563 0 - - 0 - -
มิถุนายน 2563 0 - - 0 - -
กรกฎาคม 2563 0 - - 0 - -
สิงหาคม 2563 0 - - 1 - 1
กันยายน 2563 0 - - 0 - -
รวม (2563) 0 0 0 1 0 1

** ผู้ร้องเรียนสามารถสอบถามและติดตามผลการดำเนินการ ได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)