จัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านงานหัตถกรรมท้องถิ่นแบบดั้งเดิมของชนเผ่าที่มีความเสี่ยงในการสูญหายและงานหัตกรรมแบบดั่งเดิม ครั้งที่ 1 เรื่อง การถ่ายทอดภูมปัญญาท้องถิ่นด้านการจักสาน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อ.แม่ระมาด จ.ตาก

ชื่อโครงการ

 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูงได้กำหนกการจัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านงานหัตถกรรมท้องถิ่นแบบดั้งเดิมของชนเผ่าที่มีความเสี่ยงในการสูญหายและงานหัตกรรมแบบดั่งเดิม ครั้งที่ 1 เรื่อง การถ่ายทอดภูมปัญญาท้องถิ่นด้านการจักสาน ในวันที่ 21-22 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อ.แม่ระมาด จ.ตาก

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้กลุ่มหัตกรรมในชุมชนเกิดความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาทักษะความสามารถด้านงานหัตกรรมของชนเผ่าของตนและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวต่อไป

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 21-22 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อ.แม่ระมาด จ.ตาก

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อให้กลุ่มหัตกรรมในชุมชนเกิดความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาทักษะความสามารถด้านงานหัตกรรมของชนเผ่าของตนและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวต่อไป

 


กำหนดการ

 วันที่ 21-22 มิถุนายน 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม