จัดประชุมเรื่อง การประชุมและทบทวนแผนการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์บ้านแม่แฮเหนือ ณ กลุ่มออมทรัพย์บ้านแม่แฮเหนือ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวงได้กำหนดการจัดประชุมเรื่อง การประชุมและทบทวนแผนการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์บ้านแม่แฮเหนือ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ณ กลุ่มออมทรัพย์บ้านแม่แฮเหนือ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์บ้านแม่แฮเหนือได้ทบทวนสรุปผลการดำเนินงานประจำปีของกลุ่มออมทรัพย์ และเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจความสำคัญของการรวมกลุ่ม

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ณ กลุ่มออมทรัพย์บ้านแม่แฮเหนือ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อให้สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์บ้านแม่แฮเหนือได้ทบทวนสรุปผลการดำเนินงานประจำปีของกลุ่มออมทรัพย์ และเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจความสำคัญของการรวมกลุ่ม

 


กำหนดการ

 วันที่ 4 มิถุนายน 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม