จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การผลิตเบบี้ฮ่องเต้ให้มีคุณภาพ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพรได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การผลิตเบบี้ฮ่องเต้ให้มีคุณภาพ ในวันที่ 30 เมษายน 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตเบบี้ฮ่องเต้ และสามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใข้และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้มีประสิทธิภาพต่อไป

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 30 เมษายน 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตเบบี้ฮ่องเต้ และสามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใข้และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้มีประสิทธิภาพต่อไป

 


กำหนดการ

 วันที่ 30 เมษายน 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม