จัดกิจกรรมประเมินและคัดเลือกเกษตรกร (รายใหม่) ณ บ้านส้าน ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน จ.น่าน

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน จ.น่านได้กำหนดการจัดกิจกรรมประเมินและคัดเลือกเกษตรกร (รายใหม่) ในวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ บ้านส้าน ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อประเมินและคัดเลือกเกษตรกร รายใหม่ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง และสร้างเกษตรกรผู้นำในด้านต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นภายในชุมชน

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ บ้านส้าน ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อประเมินและคัดเลือกเกษตรกร รายใหม่ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง และสร้างเกษตรกรผู้นำในด้านต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นภายในชุมชน

 


กำหนดการ

 วันที่ 22 มิถุนายน 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม