จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการเพาะกล้าผักอินทรีย์และการถ่ายทอดองค์ความรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง หมู่ที่ 13 ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูงได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการเพาะกล้าผักอินทรีย์และการถ่ายทอดองค์ความรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ในว้ันที่ 20-21 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง หมู่ที่ 13 ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการสร้างความเข้มแข็ง สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนพื้นที่สูง

 


ระยะเวลาและสถานที่

 ว้ันที่ 20-21 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง หมู่ที่ 13 ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการสร้างความเข้มแข็ง สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนพื้นที่สูง

 


กำหนดการ

 ว้ันที่ 20-21 มิถุนายน 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม