จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาแหล่งสาธารณะประโยชน์ด้านกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน ณ บ้านแม่สะป๊อก หมู่ที่ 5 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เขียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการเสริมสร้่างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการเสริมสร้่างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวงได้กำหนดการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาแหล่งสาธารณะประโยชน์ด้านกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน ในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 ณ บ้านแม่สะป๊อก หมู่ที่ 5 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เขียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งการพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ณ บ้านแม่สะป๊อก หมู่ที่ 5 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เขียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งการพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 


กำหนดการ

 วันที่ 3 มิถุนายน 2564

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม