จัดกิจกรรมสนับสนุนการทีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการฟื้นฟูแหล่งน้ำลำธาน (การสร้างและขุดลอกฝายชะลอน้ำ) ครั้งที่ 2 ณ บ้านหนองเขียว ศูนย์ฯ หนองเขียว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อใช้สอยในครัวเรือนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อใช้สอยในครัวเรือนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้กำหนดการจัดกิจกรรมสนับสนุนการทีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการฟื้นฟูแหล่งน้ำลำธาน (การสร้างและขุดลอกฝายชะลอน้ำ) ครั้งที่ 2 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ณ บ้านหนองเขียว ศูนย์ฯ หนองเขียว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำ และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนเกี่ยวกับงานด้านการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ณ บ้านหนองเขียว ศูนย์ฯ หนองเขียว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำ และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนเกี่ยวกับงานด้านการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 


กำหนดการ

 วันที่ 4 มิถุนายน 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม