จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มชุมชนกันปฏิบัติ (Cop) เรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพนิ่ง การตัดต่อคลิปวิดีโอผ่านมือถือเบื้องต้น เพื่อนำเสนอและการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมกาสะลอง ขึ้น 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เช

ชื่อโครงการ

 โครงการจัดการองค์ความรู้งานพัฒนา 

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการจัดการองค์ความรู้งานพัฒนา ได้กำหนดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มชุมชนกันปฏิบัติ (Cop) เรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพนิ่ง การตัดต่อคลิปวิดีโอผ่านมือถือเบื้องต้น เพื่อนำเสนอและการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมกาสะลอง ขึ้น 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตรงกับปัญหาและความต้องการของชุมชนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ และเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติให้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานและเผยแพร่ให้กับผู้อื้่น

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมกาสะลอง ขึ้น 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตรงกับปัญหาและความต้องการของชุมชนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ และเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติให้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานและเผยแพร่ให้กับผู้อื้่น

 


กำหนดการ

 วันที่ 18 มิถุนายน 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม