จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนหลักสูตรการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในศูนย์เรียนรู้โครงการหลวงได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนหลักสูตรการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ในวันที่ 29 เมษายน 2564 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเขียนหลักสูตรระยะสั้น และเขียนแผนการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 29 เมษายน 2564 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเขียนหลักสูตรระยะสั้น และเขียนแผนการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง

 


กำหนดการ

 วันที่ 29 เมษายน 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม