จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างสัญญาการเลี้ยงกระเบือนม และระเบียบการยืมกระบือนม ณ ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 3 มูลนิธิโครงการหลวง จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และประมง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และประมงได้กำหนดการจัดประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างสัญญาการเลี้ยงกระเบือนม และระเบียบการยืมกระบือนม ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 3 มูลนิธิโครงการหลวง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงานและเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทำงาน

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 3 มูลนิธิโครงการหลวง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงานและเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทำงาน

 


กำหนดการ

 วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม