จัดประชุมคณะทำงานงานวิจัยและพัฒนาปศุสัตว์ มูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 3 มูลนิธิโครงการหลวง

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และการประมง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และการประมง กำหนดการจัดประชุมคณะทำงานงานวิจัยและพัฒนาปศุสัตว์ มูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 3 มูลนิธิโครงการหลวง

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าของงานและเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทำงาน

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 3 มูลนิธิโครงการหลวง

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าของงานและเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทำงาน

 


กำหนดการ

 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม