จัดกิจกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ณ พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ และปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกผักอินทรีย์ได้กำหนดการจัดกิจกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ในวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564 ณ พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ และปางหินฝน  อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนการปฏิบัติงานในระบบการจัดการคุณภาพพืชอินทรีย์ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่่อง

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 14-18 มิถุนายน 2564 ณ พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ และปางหินฝน  อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนการปฏิบัติงานในระบบการจัดการคุณภาพพืชอินทรีย์ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่่อง

 


กำหนดการ

 วันที่ 14-18 มิถุนายน 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม