จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประยุกต์ใช้งาน Internet of things (IOT) สำหรับเกษตรกร (tnternet of things for Smart Faming ) ณ สำนักงานกลุ่มลุ่มน้ำน่าน จ.น่าน

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับชุมชนต้นแบบในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับชุมชนต้นแบบในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประยุกต์ใช้งาน Internet of things (IOT) สำหรับเกษตรกร (tnternet of things for Smart Faming ) ในวันที่ 15-17 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงานกลุ่มลุ่มน้ำน่าน จ.น่าน

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักการและวิธีปฏิบัติในการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการเกษตรเพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และช่วยในการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 15-17 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงานกลุ่มลุ่มน้ำน่าน จ.น่าน

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักการและวิธีปฏิบัติในการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการเกษตรเพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และช่วยในการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 


กำหนดการ

 วันที่ 15-17 มิถุนายน 2564

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม