จัดฝึกอบรมเกษรตรกรเรื่อง การปลูกขึ้นฉ่ายให้มีคุณภาพ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพรได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเกษรตรกรเรื่อง การปลูกขึ้นฉ่ายให้มีคุณภาพ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกขึ้นฉ่ายให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกขึ้นฉ่ายให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป

 


กำหนดการ

 วันที่ 10 มิถุนายน 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม