จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การปลูกพริกเม็กซิกันเผ็ดให้มีคุณภาพ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพรได้กำหนดการจัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การปลูกพริกเม็กซิกันเผ็ดให้มีคุณภาพ ในวันที่ 29 เมษายน 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

 


วัตถุประสงค์

  เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตพริกเม็กซิกันเผ็ด และสามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใข้และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้มีประสิทธิภาพต่อไป

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 29 เมษายน 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตพริกเม็กซิกันเผ็ด และสามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใข้และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้มีประสิทธิภาพต่อไป

 


กำหนดการ

 วันที่ 29 เมษายน 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม