จัดประชุมประจำเดือนของสำนักพัฒนา ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร2 สถาบันวิจัยแลเะพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 สำนักพัฒนา สถาบันวิจัยแลเะพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

หลักการและเหตุผล

 สำนักพัฒนา สถาบันวิจัยแลเะพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ได้กำหนดการจัดประชุมประจำเดือนของสำนักพัฒนา ครั้งที่ 4/2564 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 สถาบันวิจัยแลเะพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงตามกลุ่มลุ่มน้ำปิงและแม่กลอง,ลุ่มน้ำกกและโขง, ลุ่มน้ำน่าน, สุ่มน้ำสาละวิน

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 สถาบันวิจัยแลเะพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงตามกลุ่มลุ่มน้ำปิงและแม่กลอง,ลุ่มน้ำกกและโขง, ลุ่มน้ำน่าน, สุ่มน้ำสาละวิน

 


กำหนดการ

 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม