จัดประชุมเรื่อง ติดตามงานระบบประกันคุณภาพการปลูกกาแฟอราบิก้าภายใต้มาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมผลิตผล.โครการหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอราบิก้า 

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกชาและกาแฟอราบิก้า ได้กำหนดการจัดประชุมเรื่อง ติดตามงานระบบประกันคุณภาพการปลูกกาแฟอราบิก้าภายใต้มาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 30 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมผลิตผล.โครการหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมได้รับทราบแผนและผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาของการดำเนินงานวิจัย และเพื่อติดตามงานและจัดทำแผนการรับรองระบบประกันคุณภาพกาแฟอราบิก้าโครงการหลวงในปี 2563/2564

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 30 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมผลิตผล.โครการหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อให้นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมได้รับทราบแผนและผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาของการดำเนินงานวิจัย และเพื่อติดตามงานและจัดทำแผนการรับรองระบบประกันคุณภาพกาแฟอราบิก้าโครงการหลวงในปี 2563/2564

 


กำหนดการ

 วันที่ 30 เมษายน 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม