จัดกิจกรรมรณรงค์การจัดการขยะจากภาชนะบรรจุภัณฑ์สารเคมีเกษตรบริเวณแหล่งต้นน้ำและชุมชนเพื่อลดการปนเปื้อนมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม ณ สถานีฯ อินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการรณรงค์ เพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการรณรงค์ เพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูงและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อมได้กำหนดการจัดกิจกรรมรณรงค์การจัดการขยะจากภาชนะบรรจุภัณฑ์สารเคมีเกษตรบริเวณแหล่งต้นน้ำและชุมชนเพื่อลดการปนเปื้อนมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม ในวันที่ 5-6 มิถุนายน 2564 ณ สถานีฯ อินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อสร้างความเข้มแข็งและก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน ปลูกฝังให้เกษตรกรและสมาชิกในชุมชนตระหนักความสำคัญของแหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภคและทำการเกษตร

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 5-6 มิถุนายน 2564 ณ สถานีฯ อินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

 

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อสร้างความเข้มแข็งและก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน ปลูกฝังให้เกษตรกรและสมาชิกในชุมชนตระหนักความสำคัญของแหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภคและทำการเกษตร

 


กำหนดการ

 วันที่ 5-6 มิถุนายน 2564 

 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม