จัดกิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน (รายแปลง) ณ บ้านพระบาทห้วยต้ม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม จ.ลำพูน

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อใช้สอยในครัวเรือน และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อใช้สอยในครัวเรือน และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดการจัดกิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน (รายแปลง) ในวันที่ 28-29 เมษายน 2564ณ บ้านพระบาทห้วยต้ม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม  จ.ลำพูน

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลในการกำหนดขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดความชัดเจน ระหว่างพื้นที่ป่า พื้นที่ทำกิน และที่อยู่อาศัยตลอดจนนำข้อมูลปไปใช้ในการวางแผนส่งเสริมอาชีพและการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 28-29 เมษายน 2564ณ บ้านพระบาทห้วยต้ม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม  จ.ลำพูน

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลในการกำหนดขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดความชัดเจน ระหว่างพื้นที่ป่า พื้นที่ทำกิน และที่อยู่อาศัยตลอดจนนำข้อมูลปไปใช้ในการวางแผนส่งเสริมอาชีพและการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 


กำหนดการ

 วันที่ 28-29 เมษายน 2564

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม