จัดประชุมและฝึกอบรมเรื่อง การเลี้ยงและการจัดการฟาร์มตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับสุกร ณ สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และประมง

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์และประมงได้กำหนดการจัดประชุมและฝึกอบรมเรื่อง การเลี้ยงและการจัดการฟาร์มตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับสุกร ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อสร้างความเข้มแข็ง รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อสร้างความเข้มแข็ง รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์

 


กำหนดการ

 วันที่ 11 มิถุนายน 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม