จัดฝึกอบรมให้ความรู้การกำจัดสารพิษจากสิ่งแวดล้อม ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน บ้านใหม่หัวดง ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน จ.น่าน

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน จ.น่านได้กำหนดการจัดฝึกอบรมให้ความรู้การกำจัดสารพิษจากสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 20 มิถุนายน 2564 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน บ้านใหม่หัวดง ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน 

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้เรื่องการกำจัดสารพิษจากสิ่งแวดล้อม และให้เกษตรกรตระหนักถึงโทษของสารเคมีต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงมีความเข้าใจในการแยกขยะพิษที่ได้จากภาชนะบรรจุสารเคมี การรวบรวมอย่างถูกต้องได้

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 20 มิถุนายน 2564 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน บ้านใหม่หัวดง ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน 

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้เรื่องการกำจัดสารพิษจากสิ่งแวดล้อม และให้เกษตรกรตระหนักถึงโทษของสารเคมีต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงมีความเข้าใจในการแยกขยะพิษที่ได้จากภาชนะบรรจุสารเคมี การรวบรวมอย่างถูกต้องได้

 


กำหนดการ

 วันที่ 20 มิถุนายน 2564

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม