จัดกิจกรรมศึกษาดูงานของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่เรื่อง การปลูกผักกาดหอมห่อให้มีคุณถาพ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ อ.แม่แจ่ม จ.เขียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพรได้กำหนดการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่เรื่อง การปลูกผักกาดหอมห่อให้มีคุณถาพ ในวันที่ 30 เมษายน 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ อ.แม่แจ่ม จ.เขียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ ความเข้าใจในการปลูกผักกาดหอมห่อให้มีคุณภาพและเพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์หให้แก่เกษตรกร 

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 30 เมษายน 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ อ.แม่แจ่ม จ.เขียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ ความเข้าใจในการปลูกผักกาดหอมห่อให้มีคุณภาพและเพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์หให้แก่เกษตรกร 

 


กำหนดการ

 วันที่ 30 เมษายน 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม