จัดประชุมชี้แจเรื่อง การจัดการขยะจากครัวเรือนและชุมชน ครั้งที่ 1 ณ บ้านอาแบ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับชุมชนต้นแบบในพื้นที่โครงการหลวง

 

หลักการและเหตุผล

  โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับชุมชนต้นแบบในพื้นที่โครงการหลวงได้กำหนดการจัดประชุมชี้แจเรื่อง การจัดการขยะจากครัวเรือนและชุมชน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ บ้านอาแบ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีร่วมกันเกี่ยวกับการจัดการขยะจากครัวเรือนและชุมชน รวมทั้งสร้างความตระหนักให้กับชุมชนรู้ถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของชุมชน

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ บ้านอาแบ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีร่วมกันเกี่ยวกับการจัดการขยะจากครัวเรือนและชุมชน รวมทั้งสร้างความตระหนักให้กับชุมชนรู้ถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของชุมชน

 


กำหนดการ

 วันที่ 22 มิถุนายน 2564

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม