จัดกิจกรรมสนับสนุนการทีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ป่า โดยการปลูกต้นไม้เสริมในพื้นที่ป่าชุมชน ป่าต้นน้ำ พื้นที่ทำกิน ณ บ้านแม่เตียน ในพื้นที่โครงการหลวงแม่แฮ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อใช้สอยในครัวเรือน และการอนุรักษ์ทรัพยากระรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อใช้สอยในครัวเรือน และการอนุรักษ์ทรัพยากระรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดการจัดกิจกรรมสนับสนุนการทีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ป่า โดยการปลูกต้นไม้เสริมในพื้นที่ป่าชุมชน ป่าต้นน้ำ พื้นที่ทำกิน ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ณ บ้านแม่เตียน ในพื้นที่โครงการหลวงแม่แฮ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อสร้างจิดสำนึกและสร้างความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเกี่ยวกับการดูแลรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ณ บ้านแม่เตียน ในพื้นที่โครงการหลวงแม่แฮ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เพื่อสร้างจิดสำนึกและสร้างความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเกี่ยวกับการดูแลรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 


กำหนดการ

 วันที่ 21 มิถุนายน 2564

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม