จัดกิจกรรมสนับสนุนการทีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการฟื้นฟูแหล่งน้ำลำธาน (การสร้างและขุดลอกฝายชะลอน้ำ) ครั้งที่ 1 ณ บ้านขอบด้ง สถานีฯ อ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ชื่อโครงการ

 โครงการสนับสนุนการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อใช้สอยในครัวเรือนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการสนับสนุนการปลูกป่าชาวบ้านเพื่อใช้สอยในครัวเรือนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดการจัดกิจกรรมสนับสนุนการทีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการฟื้นฟูแหล่งน้ำลำธาน (การสร้างและขุดลอกฝายชะลอน้ำ) คร้งที่ 1 ในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 ณ บ้านขอบด้ง สถานีฯ อ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำ และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนเกี่ยวกับงานด้านการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ณ บ้านขอบด้ง สถานีฯ อ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำ และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนเกี่ยวกับงานด้านการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 


กำหนดการ

 วันที่ 3 มิถุนายน 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม