จัดกิจกรรมปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ณ บ้านน้ำแพะ ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม อ.นาหมื่น จ.น่าน

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม อ.นาหมื่น จ.น่าน ได้กำหนดการจัดกิจกรรมปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ณ บ้านน้ำแพะ ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณพื้นที่ต้นน้ำลำธาร ด้วยวิธีการปลูกป่า 3 ประโยชน์ 4 อย่าง และสร้างจิดสำนึกให้กับชุมชนให้มีใจรักที่จะปลูกต้นไม้ และเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากไม้ที่ปลูกในพื้นที่ของตนเอง

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ณ บ้านน้ำแพะ ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณพื้นที่ต้นน้ำลำธาร ด้วยวิธีการปลูกป่า 3 ประโยชน์ 4 อย่าง และสร้างจิดสำนึกให้กับชุมชนให้มีใจรักที่จะปลูกต้นไม้ และเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากไม้ที่ปลูกในพื้นที่ของตนเอง

 


กำหนดการ

 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม