จัดกิจกรรมการตรวจรับรองระบบการเพาะปลูกที่ดี พืชอาหารตามมาตรฐาน GAP โดยกรมวิชาการเกษตร ณ พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง, ถ้ำเวียงแก และวังไผ่ จ.หวัดน่าน

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง, ถ้ำเวียงแก และวังไผ่ จ.หวัดน่าน

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง, ถ้ำเวียงแก และวังไผ่ จ.หวัดน่าน ได้กำหนดการจัดกิจกรรมการตรวจรับรองระบบการเพาะปลูกที่ดี พืชอาหารตามมาตรฐาน GAP โดยกรมวิชาการเกษตร ในวันที่ 21-24 มิถุนายน 2564 ณ พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง, ถ้ำเวียงแก และวังไผ่ จ.หวัดน่าน

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนการปฏิบัติงานในระบบจัดการคุณภาพ ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน GAP อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจัดการคุณภาพ 

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 21-24 มิถุนายน 2564 ณ พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง, ถ้ำเวียงแก และวังไผ่ จ.หวัดน่าน

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนการปฏิบัติงานในระบบจัดการคุณภาพ ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน GAP อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจัดการคุณภาพ 

 


กำหนดการ

 วันที่ 21-24 มิถุนายน 2564 ณ พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแป่ง, ถ้ำเวียงแก และวังไผ่ จ.หวัดน่าน

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม